Przepisy dotyczące deratyzacji

deratyzacja zachodnio-pomorskie

Problem ze szczurami jest na tyle powszechny w naszym kraju, że firmy oferujące usługi w zakresie m.in. deratyzacji powstają niemal, jak grzyby po deszczu. Podejmując się trudności powyższego zawodu należy zapoznać się i przyswoić szereg wymagań dotyczących poszanowania dla zwierząt, a także poprawnego i zgodnego z literą prawa sposobu ograniczania ich szkodliwej działalności.

Prawna strona problemu

Deratyzacja prowadzona jest w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami), ten przepis określa, kto zobowiązany jest do przeprowadzenia deratyzacji:

„Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki…”

Brak deratyzacji skutkuje nakładaniem kar finansowych, co określają przepisy zawarte w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Przepis dotyczący przeprowadzania deratyzacji w firmach spożywczych to: art. 5 pkt 1 Rozdz. II Rozporządzenia ( WE ) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Zgodnie z powyższą formuła, firmy z branży spożywczej obligatoryjnie muszą wykazywać stałą procedurę deratyzacyjną zgodną z wymaganiami HACCP, GHP, GMP.

Jak jest czas trwania deratyzacji?

Deratyzacja zwykle powinna być stosowana raz lub dwa razy w roku, zależnie od stopnia problemu, a powinna trwać do momentu zaprzestania poboru trutki przez gryzonie. Oczywiście częstsze stosowanie tego procesu również jest możliwe, jednak w większości przypadków wersja minimalna, również z uwagi na ekonomiczną stronę problemu, musi wystarczyć.

Posty powiązane

Podziel się opinią